De oudervereniging zoekt nieuwe leden

Nu de Twaalfruiter zal gaan splitsen in twee scholen, moet ook de oudervereniging verdeeld worden.  Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig.

Ben je een organisatorische duizendpoot, lijkt het je leuk om de schoolactiviteiten (mede) te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat en een leuke schooltijd voor je kind(eren)? Meldt je dan aan als nieuw lid voor de oudervereniging!

Wat doet de oudervereniging?

De Oudervereniging, bestaat uit een groep ouders die kinderen op de Twaalfruiter heeft zitten. Wij zorgen ieder schooljaar, op vrijwillige basis, voor ondersteuning van de school bij de organisatie van allerlei leuke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Parade, Pasen, Koningsspelen en de Avondvierdaagse. 

Vacature lid:

De ouderraad bestaat uit het dagelijks bestuur en haar leden. We zoeken voor beide locaties meerdere leden.
De taken van de leden zijn onder andere:

 • Coördineren van en meedenken over diverse activiteiten. (Mede) organiseren van verschillende activiteiten samen met het onderwijsteam. Het gaat bijvoorbeeld om het doen van inkopen en het verdelen hiervan, bestellen van zaken die nodig zijn om de activiteiten te organiseren, versieren van school en het aanspreken en regelen van klassenouders. Elk lid is trekker van een activiteit en organiseert dit met een klein team aan vrijwilligers,
 • Samenwerken met andere OV leden en docenten,
 • Samenwerken met klassenouders: vele handen maken licht werk!
 • Bereid om tijd in de OV te steken; lid zijn is vrijwillig, en niet vrijblijvend,
 • Meedoen en meedenken in de vergaderingen. Er wordt ca. 7 x per school vergaderd in de avonduren. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken. Wanneer nodig kun je naar eigen inzicht met je subteam voor een specifieke activiteit bij elkaar komen,
 • Een positieve bijdrage leveren aan de georganiseerde activiteiten op school.

Het dagelijks bestuur van de OV bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Hiervoor zoeken wij de volgende vrijwilligers:

Vacature voorzitter:

Op de locatie Boomgaarden zoeken we een voorzitter.

Taken van de voorzitter zijn onder andere:

 • Voorzitten van de vergaderingen, inclusief ALV,
 • Coördineren van afgesproken werkzaamheden van het team,
 • Vertegenwoordigt de OV samen met de overige leden van het dagelijks bestuur naar buiten toe
 • Ziet toe op naleving van besluiten
 • Afstemming met de schoolleider over te organiseren activiteiten.

De huidige voorzitter blijft aan als voorzitter van locatie Tuinlanden en is beschikbaar om een nieuwe voorzitter in te werken.

Vacature penningmeester: 

Op de locatie Tuinlanden zoeken we een penningmeester. 

De penningmeester heeft de verantwoording voor de financiën van de vereniging en kan worden bijgestaan door een financiële commissie. 

De taken van de penningmeester zijn onder andere:

 • De penningmeester maakt de begroting 
 • Int de vrijwillige ouderbijdrage
 • Verstuurt (via school) herinneringsbrieven aan ouders
 • Maakt maandelijks een overzicht van de financiële situatie en deelt deze tijdens de vergadering 
 • Penningmeester onderhoudt contacten met de administratieve ondersteuners op school. 
 • Geeft medewerking aan de werkzaamheden van de kascontrolecommissie. 
 • Voert financiële opdrachten voor geldtransacties uit namens het bestuur
 • Communiceert met ouders over vragen m.b.t. de vrijwillige bijdrage

De huidige penningmeester blijft aan als penningmeester van de locatie Boomgaarden en is beschikbaar om een nieuwe penningmeester in te werken.

Vacature secretaris (2x):

We zoeken voor beide scholen een nieuwe secretaris. 

De secretaris is belast met alle correspondentie, voor zover deze niet uitdrukkelijk door het bestuur OV aan een ander bestuurslid is opgedragen. 

De taken van de secretaris zijn onder andere:

 • Alle mededelingen/rondschrijven naar leden van het bestuur, het dagelijks bestuur en commissies en/of werkgroepen, 
 • Draagt zorg voor alle in- en uitgaan de post. 
 • Stelt de agenda voor de vergaderingen samen 
 • Notuleert de bestuursvergaderingen en 1x per jaar de ALV vergadering 
 • Verzorgt en beheert de aandacht/actiepunten overzichten 
 • Zorgt voor publicatie van de vastgestelde notulen op de website 
 • Het redigeren van de jaarverslagen/plannen OV tot een verhaal t.b.v. de ALV 
 • Zorgt samen met de overige bestuursleden voor verspreiding van het jaarverslag en stukken t.b.v. de ALV. 
 • Houdt het archief, de mailbox en de website bij (kennis over WordPress is een pre)
 • Beheert de documenten wat betreft de notulen en agenda. 
 • Actualiseert en beheert OV documenten 
 • Beheert de lijst met hulpouders
 • Verzorgen van aan en afmelding van OV bestuursleden bij de KvK

Mocht je interesse hebben in één van bovenstaande vacatures of heb je vragen, neem gerust contact met ons op.